Algemene voorwaarden Quooker installatie specialist

I ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 1 – WERKINGSSFEER & IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op tussen een consument en Quooker installatie partner overeengekomen werkzaamheden en leveringen met betrekking tot een installatie en installatiematerialen.

2. JouwKraan
Handelend onder de naam/namen: Quooker installatie specialist en JouwKraan.

KvK nr: Amsterdam 34263718
BTW nr: NL002075045B78

Vestigingsadres (geen bezoek adres):
Lisserbroekerweg 10
2165 BE Lisserbroek
Telefoonnummer: +31 23 548 53 84
E-mailadres: Info@heetwaterkraan.com

Bereikbaarheid:

  • Maandag t/m vrijdag van 08:30 uur tot 17:00 uur

ARTIKEL 2 – DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Consument: opdrachtgever in de vorm van een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  • Installateur: opdrachtnemer die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
  • Werk: het totaal van de tussen de consument en de installateur overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de installateur geleverde materialen.
  • Installatie: keuken(meng)kraan, boiler, zeepdispenser, filters en overige sanitaire voorzieningen die zijn bestemd voor gebruik.
  • Meer- en minderwerk: door de consument gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen.
  • Aanneemsom onderhoud: alle periodieke werkzaamheden die gericht zijn op bedrijfszeker en veilig gebruik van de installatie.
  • Service: het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar en/of verhelpen van de oorzaak van een onverwacht opgekomen gebrek zoals bijvoorbeeld storing, aanpassingen aan een afvoer, verstopping of lekkage.
  • Stelpost: een als zodanig in het aanbod cq de overeenkomst aangeduid bestedingsdoel met een daarbij genoemd geldbedrag, dat in de aanneemsom is begrepen en ten laste waarvan nader in de overeenkomst beschreven uitgaven worden gebracht, waarbij het geldbedrag op een zodanig niveau moet zijn gesteld dat het bestedingsdoel met het genoemde geldbedrag kan worden gerealiseerd
  • Geschillencommissie: Geschillencommissie Installerende Bedrijven van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, Postbus 90.600, 2509 LP Den Haag. Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

II AANBOD EN AANGEGEVEN PRIJS

ARTIKEL 3 – AANBOD VAN DE INSTALLATEUR

1. Het aanbod voor werk wordt langs elektronische weg gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Als dagtekening van het aanbod wordt de datum van bestelling of het eerste mail contact aangehouden en is onherroepelijk gedurende 20 dagen na ontvangst tenzij overeen is gekomen dat de installatie eerder wordt voltooid. Op ieder aanbod zijn de volgende leden van dit artikel van toepassing.
2. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
3. Het aanbod vermeldt de datum waarop of de periode waarin de installatie kan worden uitgevoerd. 
4. Het aanbod geeft inzicht in de prijs die zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie. Op verzoek van de consument geeft de installateur, indien de situatie hem dat mogelijk maakt, een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs. Het aanbod kan een combinatie van de twee prijsvormingmethoden bevatten in de vorm van voor een deel van het werk aanneemsom en voor een deel van het werk regie.
5. Indien het aanbod een stelpost bevat, dan wordt duidelijk omschreven welke artikelen in deze stelpost zijn begroot.
6. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
7. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de installateur of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de installateur tenzij het aanbod wordt geaccepteerd. Dit laat onverlet het intellectuele eigendomsrecht van de installateur. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder zijn toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de installateur gedaan verzoek franco aan hem te worden toegezonden.
8. Indien de consument het aanbod niet accepteert, dan is de consument uitsluitend verplicht de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van het aanbod aan de installateur te vergoeden als de installateur de consument direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze verplichting en de hoogte van deze kosten. In geval de installateur van de in dit lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt en de consument de kosten heeft voldaan, gaan de bij het aanbod 5 behorende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen over in eigendom op de consument, onverminderd het intellectuele eigendomsrecht van de installateur.
9. Indien de installateur bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik wil maken van opslagruimte van de consument, dient hij dit in het aanbod te vermelden.
10. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
11. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Hierbij beroepen wij ons op het volgende artikel:

Zo het de consument al niet meteen duidelijk behoort te zijn dat hier een vergissing in het spel is, dan is het verschil in prijs zo aanzienlijk dat er in ieder geval reden is voor twijfel. Ingeval van twijfel omtrent de juistheid van de prijs dient de consument dienaangaande nader onderzoek te verrichten (artikel 3:11 BW). Nieuwsbrieven en reclame-uitingen zijn onder voorbehoud van prijs en spelfouten.

III TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

ARTIKEL 4 – TOTSTANDKOMING

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de consument. De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg. In geval van elektronische opdrachtverlening door de consument bevestigt de installateur langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht aan de consument.

ARTIKEL 5 – VERPLICHTINGEN VAN DE INSTALLATEUR
1. De installateur zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van de installateur, tenzij anders overeengekomen. Indien de opdracht van de consument aan de installateur strekt tot het verlenen van service, is de installateur verplicht om zich in te spannen om de oorzaak van het gebrek op te sporen en vervolgens de oorzaak van het gebrek te verhelpen.
2. De installateur neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk. Een verhoging van de prijs als gevolg van wijziging van de voorschriften mag aan de consument worden doorberekend, mits de installateur aantoont dat hij op het moment van sluiten van de overeenkomst niet van de wijziging op de hoogte kon zijn.
3. De installateur is verplicht de consument te wijzen op de op het eerste gezicht kenbare en voor het werk relevante: – onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; – onjuistheden in de door de consument verlangde werkwijzen en constructies; – gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; – (bodem)verontreiniging, milieubelastende stoffen en/of bacteriën (zoals bijvoorbeeld asbest en legionella) in of bij de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; – gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld; – onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens; al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan de installateur openbaren en de installateur terzake deskundig moet worden geacht.
4. De installateur is aansprakelijk voor schade, tenzij deze niet aan hem kan worden toegerekend, tot een bedrag van maximaal € 2.500 per gebeurtenis.
5. De installateur vrijwaart de consument tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van zijn werk is toegebracht en te wijten is aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de installateur zelf of van zijn ondergeschikten of van andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.

ARTIKEL 6 – VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT
1. De consument stelt de installateur in de gelegenheid het werk te verrichten.
2. De consument zorgt er voor dat de installateur tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door hem voor het werk te verschaffen gegevens. De installateur geeft hiervoor desgewenst aanwijzingen op zijn vakgebied.
3. De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor zijn rekening van de consument.
4. De consument draagt zorg voor een ongestoord gebruik van de in artikel 3 lid 9 bedoelde opslagruimte en zorgt als een goed bewaarder voor de zaken in de opslagruimte.
5. De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de installateur behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de consument de installateur hiervan tijdig in kennis te stellen.
6. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door een omstandigheid die voor risico van de consument komt, dan dient de consument de daaruit voor de installateur voortvloeiende schade te vergoeden indien deze aan de consument kan worden toegerekend.
7. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door: onjuistheden in de afvoer; – onjuistheden in de stroomvoorziening van het reservoir of meerdere – onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; – onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen; – gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; – (bodem)verontreiniging, milieubelastende stoffen en/of bacteriën (zoals bijvoorbeeld asbest en legionella) in of bij de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; – gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld; – onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens. Dit laat onverlet de waarschuwingsplicht van de installateur op grond van artikel 5 lid 3.
8. In geval van een tekortkoming van de installateur bij de uitvoering van de overeenkomst wijst de consument de installateur daar zo spoedig mogelijk schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en met een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen, tenzij de installateur reeds door de enkele tekortkoming in verzuim is.

ARTIKEL 7 – VERTRAGING BIJ AANVANG OF VOORTZETTING VAN HET WERK
1. Indien de installateur zijn verplichtingen terzake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt, dan sommeert de consument hem schriftelijk zo spoedig mogelijk met de uitvoering aan te vangen of het werk voort te zetten. De consument kan er daarbij op wijzen dat hij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden zal beschouwen indien de installateur 14 dagen na ontvangst van de brief in gebreke blijft. De consument is in dat geval bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten.
2. De consument heeft, indien hij van de in het vorige lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt, recht op schadevergoeding, waaronder begrepen de eventuele in redelijkheid gemaakte extra kosten om het werk door anderen te doen uitvoeren of voltooien. De consument mag dit verrekenen met hetgeen hij aan de installateur nog verschuldigd is.

ARTIKEL 8 – BEËINDIGING VAN HET WERK IN ONVOLTOOIDE STAAT
1. De consument kan de uitvoering van het werk te allen tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen.
2. Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van het werk op het moment van oplevering in onvoltooide staat.
3. Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is de installateur verplicht, tegen vergoeding, maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van de schade.
4. De consument zal de installateur de hem toekomende aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de kosten van de in lid 3 bedoelde vergoeding(en) alsook met andere 7 door de beëindiging ontstane kosten en verminderd met het niet geleverde en de niet gemaakte kosten.
5. Indien een prijsvormingmethode is gehanteerd waarbij geen aanneemsom was vastgesteld, vergoedt de consument aan de installateur de door de installateur aan het werk bestede loon- en materiaalkosten, de in lid 3 bedoelde vergoeding(en), de andere door de beëindiging ontstane kosten, alsook de gederfde winst die de installateur over het gehele werk zou hebben genoten.

ARTIKEL 9 – MEER- EN MINDERWERK
1. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom kunnen consument en installateur, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, meer- en minderwerk overeenkomen. Daarbij maken zij afspraken over het in vergelijking met de oorspronkelijke overeenkomst extra uit te voeren resp. achterwege te laten werk en de gevolgen daarvan voor de prijs en de oplevering.
2. Als het totaal aan te verrekenen minderwerk het totaal aan te verrekenen meerwerk overtreft, heeft de installateur recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van deze totalen. Dit geldt niet voor zover het minderwerk het gevolg is van een verzoek van de installateur om minder te mogen uitvoeren dan in de overeenkomst was bepaald.
3. In geval van door de consument opgedragen meerwerk kan de installateur alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien hij de consument tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument dit zelf reeds had moeten begrijpen.
4. Indien minder wordt uitgegeven dan in de stelpost begroot dan geldt dit niet als minderwerk, tenzij er op verzoek van de consument artikelen uit de stelpost zijn gehaald. In dat geval geldt de afwijking van de stelpost als minderwerk.
5. Meer- en minderwerk voor een bedrag van meer dan € 1500 wordt direct bij het maken van de afspraken schriftelijk vastgelegd, behalve in spoedeisende omstandigheden. 6. Het ontbreken van een document laat de aanspraken van installateur resp. consument op verrekening van meerwerk resp. minderwerk onverlet. In dat geval rust het bewijs van de overeenkomst op degene die de aanspraak maakt.

ARTIKEL 10 – ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN
1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, dan meldt de installateur dat zo spoedig mogelijk aan de consument en onderbreekt de installateur voor zover de onvoorziene omstandigheid dat nodig maakt zijn werkzaamheden, behalve voor zover de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist.
2. Eventuele extra kosten die de installateur moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de consument worden vergoed.
3. Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van het werk bepalen.

ARTIKEL 11 – OVERMACHT
Wordt de uitvoering van het werk voor een der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.

ARTIKEL 12 – OPLEVERING
1. Als consument en installateur een vaste datum van oplevering hebben afgesproken, dan wordt het werk op deze datum opgeleverd.
2. Als consument en installateur een vermoedelijke datum van oplevering hebben afgesproken, dan wordt het werk op of omstreeks deze datum opgeleverd.
3. Het werk is opgeleverd wanneer de installateur aan de consument heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en de consument het werk heeft aanvaard.
4. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: – hetzij wanneer 8 dagen zijn verstreken nadat de consument van de installateur de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid en de consument heeft nagelaten het werk te aanvaarden dan wel af te keuren; – hetzij wanneer de consument de installatie (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.
5. Bij overschrijding van een afgesproken vaste opleveringsdatum is de installateur verplicht de door de consument hierdoor geleden schade te vergoeden.

IV BETALING

ARTIKEL 13 – VOORUITBETALING/ZEKERHEID
1. De installateur is gerechtigd een vooruitbetaling te verlangen indien hij dienaangaande voldoende financiële zekerheid stelt.
2. De installateur kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de consument.
3. Na het sluiten van de overeenkomst kan de installateur zekerheid bedingen indien hij goede grond heeft te vrezen dat de consument zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de consument in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de installateur gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken, voor zover dit gerechtvaardigd is.

ARTIKEL 14 – BETALING IN TERMIJNEN
1. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen gebeurt. Betaling dient in dat geval telkens plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening.

ARTIKEL 15 – DE EINDAFREKENING
1. Direct na oplevering of indien anders is overeengekomen binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de installateur bij de consument de eindafrekening in.
2. In geval van toepassing van de prijsvormingmethode aanneemsom bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.
3. In geval van toepassing van de prijsvormingmethode regie bevat de eindafrekening een specificatie van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven, en van de overige kosten. Heeft de installateur een richtprijs genoemd, dan mag de richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, tenzij de installateur de consument tijdig heeft gewaarschuwd voor een grotere overschrijding van de richtprijs.
4. Betaling van de eindafrekening vindt plaats op de dag van de montage tenzij anders is overeengekomen.

ARTIKEL 16 – NIET NAKOMEN BETALINGSVERPLICHTING
1. Indien de consument niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt de installateur na het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 4 één 9 betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de installateur rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 4 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
3. De installateur is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de installateur hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de consument. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan wettelijke grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.
4. De installateur blijft de eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. Indien de installateur een door hem aan de consument verschuldigde betaling of schadevergoeding niet tijdig betaalt, dan wijst de consument hem per brief op zijn verzuim. Indien de installateur niet binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief heeft betaald, wordt hij geacht – zonder verdere ingebrekestelling – in verzuim te verkeren. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing, waarbij “installateur” in plaats van “consument” en “consument” in plaats van “installateur” wordt gelezen.

ARTIKEL 17 – OPSCHORTING VAN BETALING
1. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de consument het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in een redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.
2. Indien het opgeschorte bedrag niet in een redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft de installateur het recht de in artikel 16 lid 2 bedoelde rente te vorderen over het te veel opgeschorte bedrag.

V GARANTIE

ARTIKEL 18 – GARANTIE DOOR DE INSTALLATEUR
1. De installateur garandeert dat eventuele gebreken in het werk die binnen 12 maanden na de oplevering aan de dag treden kosteloos worden verholpen.
2. Tevens garandeert de installateur gedurende een termijn van 1 jaar na de oplevering dat de specificaties ten aanzien van capaciteit, zoals vermeld in het aanbod, worden gehaald.
3. De garantietermijnen zoals genoemd in de leden 1 en 2 gelden tenzij de installateur en de consument een andere garantietermijn overeenkomen.
4. De garantie zoals bedoeld in de voorgaande leden vervalt indien: – gebreken aan de installatie niet binnen bekwame tijd nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan de installateur zijn gemeld; – gebreken zijn veroorzaakt door een fout, het gebruik van onjuiste schoonmaakproducten, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de consument die de opdracht heeft gegeven of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken; – gebreken zijn veroorzaakt door gebruik van een onjuiste afvoer waaronder ook vernauwing, verstopping of verzakking; – het gebrek geen gevolg is van kalkvorming, ophoping van zeepresten of andere vervuiling; – het gebrek geen gevolg is van het werk; – het gebrek geen gevolg is van het gebruik van een onjuiste stroomvoorziening; – gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van de installateur aan een derde opdracht is verstrekt van welke aard dan ook om aan de installatie voorzieningen te treffen, dan wel wanneer door de consument zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen, met dien verstande dat de garantie niet vervalt als dat gezien de aard en omvang van de getroffen voorzieningen niet gerechtvaardigd is; – gedurende de garantieperiode geen periodiek onderhoud wordt verricht aan apparatuur die onderhoud behoeft; – de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, tenzij hij gebruik maakt van het recht de betaling op te schorten overeenkomstig artikel 17, met dien verstande dat de garantie niet vervalt in het geval de consument geen enkel verwijt kan worden gemaakt van het niet tijdig betalen.
5. De garantieregeling zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel is niet van toepassing op stroomvoorziening, het ontstoppen van een afvoer, lekkage van aanwezige koppelingen of afvoer, het vervangen van batterijen, leidingen, filters, kalkaanslag en bij het loszitten van een kraan wanneer een aanrechtblad aangetast/verrot is.
6. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de aansprakelijkheid van de installateur op grond van de wet.

VI GESCHILLEN

ARTIKEL 20 – GESCHILBESLECHTING
1. Geschillen tussen consument en installateur over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de door deze installateur te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als de installateur aanhangig worden gemaakt bij de geschillencommissie.
2. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de consument zijn klacht eerst bij de installateur heeft ingediend.
3. Leidt de klacht niet tot een oplossing, dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de installateur indiende, schriftelijk of in een andere door de geschillencommissie te bepalen vorm bij de geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de geschillencommissie, is de installateur aan deze keuze gebonden. Indien de installateur een geschil aanhangig wil maken, moet hij de consument schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De installateur dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
5. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de gewone rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd van een geschil kennis te nemen.

VI SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 21 – TOEPASSELIJK RECHT
Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

ARTIKEL 22 – BENAMING
Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten en in afgekorte vorm als AVIC.

Quooker gratis montage actie

Past in elke keuken
Montage op korte termijn
Eigen monteurs
Persoonlijk contact
Advies op locatie mogelijk
Veilig achteraf betalen
Product- montagegarantie

Quooker gratis montage actie